Cookiepolicy

1. Webbplatsen www.lyl.eu (nedan kallad webbplatsen) samlar in data om webbplatsens besökare, vilket gör det möjligt för webbplatsens underhållare att utvärdera hur användbar webbplatsen är och hur den kan förbättras.

2. Den personuppgiftsansvarige som samlar in uppgifter om Webbplatsens besökare är SIA OZERMEDIA, reg.nr. 40103678683 (nedan kallad Förvaltaren).

3. Chefens adress: Dzelzavas iela 120Z, Rīga, LV-1021, e-post: support@lyl.eu, telefon: 26199207.

4. Chefen förbättrar ständigt webbplatsen i syfte att förbättra dess användning, så chefen behöver veta vilken information som är viktig för webbplatsens besökare, hur ofta de besöker webbplatsen, vilka enheter och webbläsare de använder, vilken region besökarna kommer ifrån och vilket innehåll de gillar att läsa mest .

5. Servern som är värd för webbplatsen kan registrera förfrågningar som skickas av besökaren (använd enhet, webbläsare, IP-adress, datum och tid för åtkomst). Uppgifterna som nämns i detta stycke används för tekniska ändamål: för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och för att undersöka eventuella säkerhetsincidenter. Grunden för att samla in de uppgifter som avses i denna paragraf är den registeransvariges rättsliga intresse av att säkerställa webbplatsens tekniska tillgänglighet och integritet.

6. Cookies är små filer som sparas av webbläsaren på besökarens dator varje gång besökaren besöker Webbplatsen i det belopp som anges i webbläsarinställningarna på besökarens dator. Individuella cookies används för att välja och tillämpa den information och annonser som erbjuds besökaren baserat på det innehåll som besökaren har sett tidigare, och därmed göra användningen av webbplatsen enkel, bekväm och individuellt lämpad för besökaren. Ytterligare information om cookies, samt deras radering och hantering, kan erhållas från webbplatsen www.aboutcookies.org.

7. Webbplatsen använder cookies för att samla in användarnas IP-adresser och webbläsarinformation och för att låta webbplatsen komma ihåg besökarens val. Cookies gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att hålla reda på dataflödet på webbplatsen och användarinteraktion med webbplatsen – den registeransvarige använder denna data för att analysera besökarnas beteende och förbättra webbplatsen. Den rättsliga grunden för användningen av cookies är Förvaltarens berättigade intresse av att säkerställa webbplatsens funktionalitet, tillgänglighet och integritet.

8. Beroende på deras varaktighet kan cookies delas in i två grundläggande kategorier – kortsiktiga cookies (lagrade på datorn tills webbläsaren stängs, men raderas sedan) och långvariga (permanenta) cookies (lagrade på datorn för en längre tid (beroende på din webbläsare och cookie-inställningar) eller så länge de inte raderas manuellt).

9. Beroende på deras funktioner kan cookies delas in i tre grundläggande kategorier:

 • Obligatoriska (tekniska) cookies är viktiga för att tillhandahålla grundläggande webbplatsfunktioner, såsom att lägga produkter i kundvagnen, bearbeta köp och visa webbplatsinnehåll.
 • Analytiska cookies tillåter oss att bättre anpassa innehållet på vår webbplats, och vi använder dem i Google Analytics, vilket gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att analysera hur besökare använder webbplatsen. Du kan lära dig hur de grundläggande principerna för Google Analytics fungerar på Googles webbplats https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Förvaltaren använder de insamlade uppgifterna i sina rättsliga intressen för att förbättra förståelsen för webbplatsbesökarnas behov och för att förbättra tillgängligheten för informationen som publiceras av Förvaltaren.
 • Marknadsföringscookies (inklusive AdWords och Facebook) hjälper till att utvärdera försäljningskanalernas effektivitet. Syftet med dessa cookies är att visa annonser som skulle vara relevanta för den specifika användaren och därför mer värdefulla för utgivare och tredje parts annonsplaceringar. Verktyget “Facebook pixel” är installerat på webbplatsen. Syftet med att använda detta verktyg är att skräddarsy innehåll och annonser för Facebook-användare. För att lära dig mer om Facebooks integritetspolicy, eller för att ändra dina annonsinställningar på Facebook-plattformen, klicka här https://www.facebook.com/about/privacy.

10. Besökaren kan kontrollera och/eller radera cookies enligt eget val. Mer information om denna process finns tillgänglig här på www.aboutcookies.org. Besökaren kan radera alla cookies som finns på hans dator, och de flesta webbläsare kan ställas in för att blockera placeringen av cookies på datorn. Besökaren kan vägra cookies i webbläsarens meny eller https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. För att göra de nödvändiga inställningarna måste besökaren bekanta sig med villkoren för sin webbläsare. Om cookies blockeras måste besökaren manuellt justera inställningarna varje gång webbplatsen besöks, och det finns en möjlighet att vissa tjänster och funktioner inte fungerar. Vi lägger till länkar till resurser för information om cookiehantering för de mest populära webbläsarna:

Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari – https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

Opera – https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Edge – https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4]

Mer information om hur du kontrollerar cookies enligt din enhets webbläsare finns på webbplatsen: www.aboutcookies.org.

11. Endast de anställda hos chefen som är ansvariga för att analysera sådan data kan få tillgång till statistisk information om webbplatsbesökare.

12. Om inget annat anges lagras cookies under den aktivitet som de samlades in för och raderas sedan.

13. Om Managerns Webbplats tillhandahåller ett forum eller kommentarer, lagras i så fall IP-adressen och data som tillhandahålls av besökaren på Webbplatsen. Cookies som innehåller denna data kan lagras i ett år för din bekvämlighet, så att du inte behöver skriva om den varje gång.

14. Chefen bekräftar att cookies och statistisk information kommer att samlas in, behandlas och lagras i enlighet med kraven i EU:s förordningar, inklusive personuppgiftsskyddsförordningen av den 27 april 2016 från Europaparlamentet och EU:s råd nr. 2016/679.

Integritetspolicy.

1.1. Denna integritetspolicy beskriver hur SIA “pharm & med”, reg. nr 40103562963, Riga, Dzelzavas iela 120Z, LV-1021. Support-e-post: support@lyl.eu (hädanefter även kallad “Datakontrollant”) samlar in, bearbetar och lagrar personuppgifter som www.lyl.eu erhåller från sina kunder och personer som besöker webbplatsen (nedan kallad “Datasubjekt” eller du”).

1.2. Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, d.v.s. dvs den registrerade. Behandling är all aktivitet som är relaterad till personuppgifter, såsom att erhålla, spela in, ändra, använda, visa, radera eller förstöra.

1.3. Den personuppgiftsansvarige följer de databehandlingsprinciper som anges i lagstiftningen och kan bekräfta att personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 1. Förvärv, bearbetning och lagring av personuppgifter.

2.1. Personligt identifierbar information inhämtas, bearbetas och lagras av den personuppgiftsansvarige, främst via webbbutikens webbplats och e-post.

2.2. Genom att besöka och använda tjänsterna som tillhandahålls i webbutiken samtycker du till att all information som tillhandahålls används och hanteras i enlighet med de syften som anges i integritetspolicyn.

2.3. Den registrerade ansvarar för att lämnade personuppgifter är korrekta, korrekta och fullständiga. Att medvetet tillhandahålla falsk information anses vara ett brott mot vår integritetspolicy. Den registrerade är skyldig att omedelbart underrätta den personuppgiftsansvarige om eventuella ändringar i inlämnade personuppgifter.

2.4. Den personuppgiftsansvarige ansvarar inte för skador som orsakas den registrerade eller tredje part, om de orsakas av felaktigt inlämnade personuppgifter.

 1. Behandling av kunders personuppgifter

3.1. Den personuppgiftsansvarige kan behandla följande personuppgifter:

3.1.1. Namn och efternamn
3.1.2. Födelsedatum
3.1.3. Kontaktinformation (e-postadress och/eller telefonnummer)
3.1.4. Transaktionsdata (köpta varor, leveransadress, pris, betalningsinformation etc.).
3.1.5. All annan information som lämnas till oss vid köp av tjänster och varor som erbjuds av webbplatsen eller när vi kommunicerar med oss.

3.2. Utöver ovanstående har den personuppgiftsansvarige rätt att verifiera riktigheten av de inlämnade uppgifterna med hjälp av allmänt tillgängliga register.

3.3. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling är artikel 6, paragraf 1, stycke a), b), c) och f) i den allmänna dataskyddsförordningen:

 1. a) den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål;
 2. b) behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är avtalspart i eller för att utföra åtgärder på begäran av den registrerade innan avtalet ingås;
 3. c) behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som kan hänföras till den registeransvarige;
 4. f) behandlingen är nödvändig för att tillgodose den registeransvariges eller en tredje parts legitima intressen, utom om den registrerades intressen eller de grundläggande rättigheter och grundläggande friheter som kräver skydd av personuppgifter är viktigare än sådana intressen, särskilt om registrerade är ett barn.

3.4. Den personuppgiftsansvarige lagrar och behandlar den registrerades personuppgifter så länge som minst ett av kriterierna nedan finns:

3.4.1. Personuppgifter är nödvändiga för de ändamål för vilka de mottogs;
3.4.2. Så länge som datahanteraren och/eller den registrerade kan förverkliga sina legitima intressen, såsom att lämna in invändningar eller väcka eller väcka talan vid domstol, i enlighet med de förfaranden som anges i externa regleringsakter;
3.4.3. Så länge det finns en laglig skyldighet att lagra data, såsom enligt bokföringslagen;
3.4.4. Så länge den registrerades samtycke till relevant personuppgiftsbehandling är giltig, om det inte finns någon annan rättslig grund för personuppgiftsbehandling.

Vid upphörande av de villkor som nämns i denna paragraf upphör också lagringstiden för den registrerades personuppgifter och alla relevanta personuppgifter raderas permanent från datorsystem och elektroniska och/eller pappersdokument som innehöll relevanta personuppgifter eller dessa dokument är anonymiserade.

3.5. För att fullgöra sina skyldigheter gentemot dig har den personuppgiftsansvarige rätt att överföra dina personuppgifter till samarbetspartners, databehandlare som utför nödvändig databehandling för vår räkning, till exempel revisorer, budtjänster m.m. Databehandlaren är personuppgiftsansvarig. Betalningshantering tillhandahålls av betalningsplattformen makecommerce.lv, därför överför vårt företag de personuppgifter som är nödvändiga för betalningsutförande till plattformsägaren Maksekeskus AS.

På begäran kan vi överföra dina personuppgifter till statliga och brottsbekämpande myndigheter för att försvara våra rättsliga intressen, om nödvändigt, genom att utarbeta, lämna in och försvara rättsliga anspråk.

3.6. Vid behandling och lagring av personuppgifter genomför den personuppgiftsansvarige organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, avslöjande och all annan olaglig behandling.

 1. Den registrerades rättigheter

4.1. I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och lagarna i Republiken Lettland har du rätt att:
4.1.1. Få tillgång till dina personuppgifter, få information om deras behandling, samt begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format och rätten att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet);
4.1.2. Begära rättelse av felaktiga, felaktiga eller ofullständiga personuppgifter;
4.1.3. Radera dina personuppgifter (“bli bortglömd”), utom i de fall då lagen kräver datalagring;
4.1.4. Återkalla ditt tidigare lämnade samtycke till behandling av personuppgifter;
4.1.5. Begränsa behandlingen av dina uppgifter – rätten att begära att vi tillfälligt slutar behandla alla dina personuppgifter;
4.1.6. Kontakta Datastatsinspektionen
Du kan skicka in en begäran om utövande av dina rättigheter genom att fylla i formuläret personligen i Riga, Dzelzavas iela 120Z, LV-1021, eller genom att skicka förfrågan elektroniskt genom att skriva till kundtjänsten på support@lyl.eu.

 1. Slutliga villkor

5.1. Denna integritetspolicy har utvecklats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (27 april 2016) om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och som upphäver direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), samt gällande lagar i Republiken Lettland och Europeiska unionen.

5.2. Den personuppgiftsansvarige har rätt att göra ändringar eller tillägg till Integritetspolicyn när som helst och utan föregående meddelande. Ändringar träder i kraft efter att de har offentliggjorts på webbplatsen www.lyl.eu.